Tài liệu dịch : Quyền thư mục và bảo mật khi cài đặt cakephp

Từ vựng

  1. インストール : cài đặt
  2. ディレクトリー: Thư mục
  3. サブディレクトリー: Thư mục con
  4. 書き込み権限 : Quyền ghi, write
  5. パーミッション設定 : Thiết lập quyền
  6. セキュリティ : bảo mật

そのため、 CakePHP をインストールしたら logs, tmp ディレクトリーと その全てのサブディレクトリーに、ウェブサーバーの実行ユーザーによる書き込み権限があることを 必ず確認してください。 composer によるインストール処理では、なるべく早く動かせるように tmp フォルダーとそサブフォルダーに全ユーザーが書き込みできるようにしますが、 これをウェブサーバーの実行ユーザーだけが書き込みできるようにパーミッション設定を変更すれば、 より良いセキュリティ状態にすることができます。

vì vậy, sau khi cài đặt cakephp cần phải xác nhận lại xem user thực thi webserver đã có quyền ghi trên thư mục logs, tmp và tất cả thư mục con hay chưa. bằng cách sử dụng composer để cài đặt, chúng đã cấp quyền ghi cho tất cả user trên thư mục tmp và các thư mục con cho mục đích có thể chạy được nhanh nhất có thể rồi, tuy nhiên nếu chúng ta thay đổi thiết lập quyền (permission) để cho chỉ user thực thi webserver mới có quyền ghi nửa thì sẽ tăng tính bảo mật lên nhiều.

Chúc các bạn học tốt !

Từ khóa:

Bài viết mới

Bình luận gần đây