Các khóa học

Từ vựng chuyên ngành

Tài liệu tổng hợp các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin bằng tiếng Nhật, gồm các chủ đề như: lập trình, kiểm thử, viết tài liệu hệ thống.

Bắt đầu học

Lập trình web căn bản

Tài liệu học lập trình web căn bản dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình. Nội dung được xây dựng thực tế và cơ bản giúp cho các bạn có thêm các kiến thức làm nền tảng trở thành BrSE.

Bắt đầu học