Giới thiệu

Trong khóa học này các bạn sẽ được học:

 • Website là gì?
 • Cách thức hoạt động ra sao?
 • Các kỹ thuật để có thể tạo ra được trang web

Đối tượng

Khóa học này mình muốn hướng đến các bạn chưa có kiến thức, kinh nghiệm về lập trình bắt đầu từ con số 0. Các thuật ngữ mình sẽ đi chậm và giải thích chi tiết.

Đối tượng cho khóa học này là :

 • Các bạn chưa có kiến thức về lập trình muốn tìm hiểu về lập trình web
 • Các bạn đã có tiếng Nhật muốn học thêm CNTT để trở thành BrSE (kỹ sư cầu nối) chuyên về web

Nội dung chính

 • Giới thiệu khóa học
 • Website là gì?
 • Mô hình hoạt động của website
 • HTML là gì?
  • HTML Headings
  • HTML Paragraphs
  • Thuộc tính
  • HTML Comment
  • Style
  • Sử dụng màu sắc
  • HTML Table
  • HTML Lists
  • HTML Images
  • HTML Block & Inline
  • HTML Classes
  • Thẻ Form (biểu mẫu)
 • CSS là gì?
  • Quy tắc trong CSS
  • CSS Comment
  • CSS Colors
  • CSS Backgrounds
  • CSS Borders
 • Javascript là gì?
  • Quy tắc trong JS
  • Câu lệnh
  • Biến
  • JS Comment
  • Phép toán
  • Hàm
  • Chuỗi
  • Mãng
  • Điều kiện rẽ nhánh
  • Vòng lặp