Ý nghĩa của アクセス権 trong Tiếng Nhật IT

アクセス権

アクセスけん

Quyền truy cập

Danh sách từ vựng