Ý nghĩa của オブジェクト指向言語 trong Tiếng Nhật IT

オブジェクト指向言語

オブジェクト しこうげんご

Danh sách từ vựng