Ý nghĩa của コメントアウト trong Tiếng Nhật IT

コメントアウト

Comment out, chuyển code thành ghi chú (không thể thực thi nữa)

コメントアウト có từ gốc từ tiếng Anh là comment out có nghĩa là bình luận hoặc ghi chú.

Danh sách từ vựng