Ý nghĩa của バイトコード trong Tiếng Nhật IT

バイトコード

Bytecode, mã lệnh sau khi biên dịch

Danh sách từ vựng