Ý nghĩa của 属性 trong Tiếng Nhật IT

属性

ぞくせい

Attribute, Thuộc tính

Thuộc tính

Danh sách từ vựng