Các thuật ngữ về máy tính cơ bản

Danh sách những từ vựng cơ bản về máy tính, giúp các bạn có được những khái niệm cơ bản về máy tính để bắt đầu với lĩnh vực IT.
#Từ vựngCách đọcÝ nghĩa
1アイコンIcon, biểu tượng
2アプリケーション
3オペレーティングシステム
4キーボード
5クリック
6コンピュータ
7ソフトウェア
8ブラウザ
9マウス
10画面がめんScreen, màn hình
Sửa nội dung này →