Từ vựng về database - cơ sở dữ liệu

#Từ vựngCách đọcÝ nghĩa
1Null許可Nullきょか
2派生クラスはせい クラス
Sửa nội dung này →